Ngày 30/11/2022, Bộ trưng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 72/2022/TT-BTC  với quyết định ngưng hiệu lực của Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 06 năm 2022 về Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khu Việt Nam.

Theo đó, ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 29 tháng 12 năm 2022 đối với Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 06 năm 2022. Trong thời gian ngưng hiệu lực của Thông tư, các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định sau đây tiếp tục có hiệu lực thi hành:

1. Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

2. Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022.

Tải văn bản các thông tư tại đây:

ngưng hiệu lực của thông tư số 31/2022/tt-btc ngày 08 tháng 06 năm 2022

Bình luận
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *